Home » Inhalte – Was ist kulturelle Kinder- und Jugendbildung? » Polska

Landesvereinigung kulturelle Kinder-und Jugendbildung

to organizacja dzia?aj?ca w regionie Saksonii. Jest ona g?ównym oddzia?em w tym regionie zajmuj?cym si?

 • kszta?ceniem dzieci i m?odzie?y w zakresie kultury
 • praca w zakresie kultury i socjokultury

W sk?ad .lkj) wchodzi 29 specjalistycznych organizacji m?odzie?owych dzia?aj?cych na terenie ca?ego kraju. Jako znana jednostka specjalizuj?ca si? w pomocy m?odzie?y zgodnie z VIII cz??ci? Kodeksu Socjalnego, stanowi ona silne ogniwo ??cz?ce prac?, kszta?cenie oraz kultur?.

.lkj) pragnie

 • broni? interesów swoich cz?onków na p?aszczy?nie politycznej i fachowej
 • zapewni? i polepszy? kszta?cenie w dziedzinie socjokultury
 • rozwin?? nowe pomys?y w dziedzinie pracy fachowej
 • po??czy? kszta?cenie w dziedzinie kultury i polityki
 • popiera? wszelakie formy ?ycia i nauki
 • wraz z mi?dzynarodowymi projektami dla m?odzie?y zach?ci? do propagowania integracji europejskiej tak jak ma to miejsce w Saksonii, gdzie zach?ca ona do otwarcia na ?wiat i tolerancji

Grupami docelowymi naszej pracy s?:

 • dzieci oraz m?odzie? pragn?ca poszerzenia swoich kompetencji socjo-kulturowych
 • jednostki polityczno- administracyjne zapewniaj?ce funkcjonowanie naszym cz?onkom
 • organizacje kulturowe oraz centra socjo-kulturowe zapewniaj?ce pomoc, doradztwo a tak?e dotarcie do informacji

.lkj) zarz?dza wysoce rozwini?ta infrastruktur? na terenie Saksonii; swoim biurem w Magdeburgu, biurami projektowymi w Halle i Magdeburgu, a tak?e przewodzi dzia?aniom swoich cz?onków na terenie ca?ego kraju. Wspó?pracuje równie? z s?siednimi landami i na tej p?aszczy?nie prowadzi projekty z innymi organizacjami dzia?aj?cymi na terenie kraju (m.in. Bundesvereinigung Kulturelle Kinder-und Jugendblidung (BKJ)

.lkj) jako twórca d?ugotrwa?ych projektów m.in.: ‘Orientierungen finden- Identiät entwickeln’, ‘Vielfalt tut gut’, ‘Freiwilligen Sozialen Jahr im kulturellen Bereich’, ‘Demokretie erfahren- Courage zeigen’ zyska?o du?e do?wiadczenie w tej dziedzinie. Organizacja oferuje równie? seminaria kszta?c?ce, dzi?ki czemu mo?e si? pochwali? wspó?prac? z ró?nymi grupami docelowymi; od dzieci i m?odzie?y do studentów oraz fachowców danej dziedziny.

.lkj) wspó?pracuje w zakresie pomocy m?odzie?y z ‘Landesjugendhilfeausschuss’, fundacj? ‘Demokratische Jugend’ oraz ‘Initiative Kinder- und Jugendfonds’ na terenie Saksonii. .lkj) jest tak?e cz?onkiem ‘Landesstelle Kinder- und Jugendschutz’ oraz centra ‘Kompetenzzentrums für geschlechtergerechte Kinder und- Jugendhilfe’. Nale?y równie? do ‘Landesfilmdienst’ i ‘Landesheimatbund’ terenu Saksonii, dzia?a tak?e z 20 ró?nymi wspólnotami.

.lkj) otrzymuje g?ówne wsparcie od ministerstwa kultury, a tak?e ‘Ministerium für Gesundheit und Sozial’, ‘Landesjugendamt’ w Saksonii, oraz ‘Bundesjugendministerium’ (projekt ‘Jugend für Europa’). Do tego dochodz? zapomogi z ‘Bundesjugendplan’, ‘Stiftung Demokratische Jugend’, ‘Landzentrale für politische Bildung’ w Saksonii, oraz z ‘Lotto-Toto GmbH’ równie? z tego regionu.

Wzorem dla .lkj) jako g?ównej organizacji kszta?c?cej kulturowo dzieci oraz m?odzie? jest by:

 • dzieci i m?odzie? otrzyma?y bogat? ofert? w zakresie kultury i sztuki, cieszy?y si? ?yciem oraz rozwin??y swoje kompetencje kulturowe
 • zosta?a zapewniona konkretna infrastruktura potrzebna do rozpowszechniania kultury nie tylko na terenie regionu, ale tak?e ca?ego kraju, a tak?e by plan pracy zosta? u?ci?lony
 • kszta?cenie dzieci i m?odzie?y w zakresie kultury traktowane by?o jako konieczne zadanie w polityce spo?ecznej tycz?cej m?odzie?y, kultury i wykszta?cenia
 • problem kszta?cenia dzieci i m?odzie?y w zakresie kultury poruszany by? na forum specjalistycznym oraz politycznym, co zapewnia jego prowadzenie w sposób innowacyjny i daj?cy dobre rezultaty

Zarz?d i biuro
Pierwszego lipca 2008 roku zgromadzenie cz?onków wybra?o nowy zarz?d na trzyletni okres kadencji:

 • przewodnicz?cy: Katrin Brademann (Landeszentrum Spiel und Theater Sachsen- Anhalt e. V.)
 • zast?pca: Dr. Christian Reineke (Landesverband der Musikschulen Sachsen- Anhalt e.V.)
 • zast?pca: Bettina Wingarn (Landesverband der Offenen Kanäle Sachsen-Anhalt e.V)
 • w?a?ciciel: Kerstin Osanu (Bildungsnetzwerk Magdeburg)
 • w?a?ciciel: Sascha Kokot (Friedrich-Bödecker-Kreis Sachsen Anhalt e. V.)

Siedziba biura .lkj) mie?ci si? w Magdeburgu przy ulicy Liebigstr.5. Biura projektowe znajduj? si? przy ulicy Anhaltstrasse 14 oraz Garisstrasse 13 równie? w Magdeburgu, oraz w Halle- Leipziger Strasse 37. .lkj) posiada 20 wspó?pracowników. Kierownikiem jest Axel Schneider.

Podstawy prawne

.lkj) jest organizacja u?yteczno?ci spo?ecznej dzia?aj?ca na terenie ca?ego kraju zgodnie z VIII cz??ci? Kodeksu Socjalnego. Wype?nia zadania wedle 11 i 12 przepisu VIII cz??ci Kodeksu Socjalnego. ‘FSJKultur’, tak jak zagraniczne wolontariaty podlegaj? kodeksowi dot. wolontariatu m?odzie?y. ‘FSJKultur’ posiada certyfikat QUIFD. Statut .lkj)okre?la ponad to dok?adne regu?y dla niezale?nej pracy m?odzie?y.